Parkreglement

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1. Zodra men Dierenrijk betreedt, aanvaardt men de toepasselijkheid van het onderhavige reglement en is men verplicht alle voorschriften en de door de medewerkers van Dierenrijk gegeven aanwijzingen stipt op te volgen.

2. Onder ‘Dierenrijk’ en ‘het park’ worden in dit reglement tevens begrepen de horecagelegenheden, de parkeerplaatsen en de fietsenstalling.

Artikel 2 – Toegang en verblijf

1. Kinderen jonger dan 9 jaar mogen het park uitsluitend onder doorlopend toezicht en begeleiding

van een volwassene (tenminste 18 jaar oud) betreden.
2. Dierenrijk is bevoegd (een) gedeelte(n) van het park te sluiten, zonder tot enige vergoeding aan haar bezoekers gehouden te zijn.

3. Het is niet toegestaan om (huis)dieren mee te nemen in het park.

4. Het is niet toegestaan zich in het park voorbij de kassa’s te begeven met een fiets, step, loopfiets, driewieler, rolschaatsen, skeelers en/of, naar het oordeel van Dierenrijk, gelijksoortige attributen.

5. Auto’s dienen te worden geparkeerd op het parkeerterrein in de aangegeven vakken, (brom) fietsen dienen te worden geplaatst in de fietsenstalling. Er is sprake van betaald parkeren, parkeermunten zijn verkrijgbaar bij de kassa’s.

6. Het is niet toegestaan op het park geluids-, foto- en/of filmopnamen dan wel ander beeld-materiaal te maken voor commerciële doeleinden, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming van de vestigingsmanager van Dierenrijk is verkregen.

Artikel 3 – Dieren

Het voeren van de dieren is ten strengste verboden. Slechts op de aangegeven plaatsen mogen de daar aanwezige dieren worden gevoerd met voer afkomstig uit de ter plaatse aanwezige voederautomaten.

Artikel 4 – Veiligheid en aansprakelijkheid

1. Dierenrijk is gerechtigd bezoekers van wie zij vindt of vreest dat zij de orde, rust en/of veiligheid binnen het park verstoren, de toegang te ontzeggen zonder dat Dierenrijk tot enige vergoeding is gehouden.

2. Het bezoek aan Dierenrijk geschiedt geheel voor eigen risico.

3. Binnen het park kun je je in de nabijheid en op de aangegeven plaatsen zelfs tussen de dieren begeven. Wij wijzen je er op, dat de dieren onvoorspelbaar gedrag kunnen vertonen waardoor je letsel of schade aan je bezittingen kunt oplopen. Door het park te betreden aanvaard je dit risico.

4. Dierenrijk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel en/of diefstal, verlies, vermissing of schade aan bezittingen van haar bezoekers ontstaan tijdens en/of ten gevolge van een bezoek aan het park, behoudens voor zover ontstaan als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van (het management van) Dierenrijk.

5. Dierenrijk is niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder begrepen bedrijfsschade en inkomstenderving.

6. Voor zover Dierenrijk geen beroep toekomt op genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen, geldt dat zij maximaal aansprakelijk is tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald aangevuld met het bedrag van het eigen risico.

Artikel 5 – Beeld- en/of geluidsopnames

Dierenrijk kan beeld- en/of geluidsopnames (laten) maken van haar locatie en haar bezoekers. Dierenrijk is gerechtigd die opnames te gebruiken en te publiceren, bijvoorbeeld voor promotionele doeleinden. Uiteraard zal Dierenrijk hierbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Dierenrijk is voor gebruik en publicatie van de opnames aan haar bezoeker geen vergoeding verschuldigd. Indien je niet in beeld wilt komen, mijd dan de plaatsen waar je een filmer, filmploeg en/of fotograaf aan het werk ziet.

Wij wensen je een zeer aangenaam verblijf in Dierenrijk!

Management en medewerkers Dierenrijk

De mooiste tijd beleef je bij Dierenrijk, onderdeel van Libéma